https://prefect.io logo
z

Zheng Cheng

06/22/2022, 3:40 PM
I mean Prefect 2.0 Cloud UI is a lot more beautiful than the original material-feeling card UI.