https://prefect.io logo
s

Serdar Tumgoren

07/17/2023, 7:26 PM
Hey @Rachel here’s a screenshot of Cloud UI
Screenshot 2023-07-17 at 12.26.00 PM.png